CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HÀ NỘI - TCSHANOI CO., TLD

Untitled Document

 • ĐÀO TẠO


  • An toàn lao động, vệ sinh lao động
  • Hệ thống quản lý OHSAS 18001 & ISO 14001
  • Ergomomics
  • Đánh giá và kiểm soát rủi ro
  • Yêu cầu pháp luật về an toàn - sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
  • Sơ cấp cứu, ứng phó với tình huống khẩn cấp, chữa cháy, cứu nạn
  • Đối thoại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động
  • Kỹ năng và nghiệp vụ công tác Công đoàn
  • 5S, Kaizen, Lean Six Sigma, Soft skills
 • TƯ VẤN

  • Triển khai công tác An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
  • Triển khai hệ thống OHSAS 18001 & ISO 14001
  • Ergonomics
  • Quản lý rủi ro
  • Tuân thủ luật định về an toàn - sức khỏe - môi trường
  • Phương án chữa cháy, ứng phó với tình huống khẩn cấp
  • Quan hệ lao động: Đối thoại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động
  • Hoạt động Công đoàn và văn hóa doanh nghiệp
  • 5S, Kaizen, Lean Six Sigma
  • Đánh giá, khảo sát hiện trạng công tác an toàn - sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

 • TRA CỨU

  • Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn vệ sinh lao động
  • Quy chuẩn Việt Nam về An toàn vệ sinh lao động


 • TCSHANOI CO.,LTD - TOTAL CORE SOLUTIONS